Tid for taksering

Årets taksering for rype på Kvikne Østre Statsallmenning gjennomføres helga 7-9 august (Kvikne østfjell).

Årets taksering for rype på Kvikne Østre Statsallmenning gjennomføres helga 7-9 august.

Takseringsesultatet brukes aktivt av fjellstyret til fastsettelse av kvoter foran årets jakt og er viktig for forvaltning av hønsefugl.

Alle hunder har gyldig sauereinhetsbevis og førerne er kurset for oppgaven og har dispensasjon fra båndtvangen på de linjene som telles. Taksørene registrerer og melder i fra om de påtreffer syke/skadde eller døde beitedyr. Løs hund utover takseringslinjene er ikke tillatt.

Fjellstyret ønsker alle som bidrar under årets taksering fine dager i fjellet, lykke til.

Takseringa er en del av et større opplegg for hele Kvikne og det blir i år 21 gang at den godt organiserte fellestakseringa på Kvikne gjennomføres, les mer om dette her.

Store deler av Kvikne takseres som en del av denne fellestakseringa over to helger, mer informasjon om dette finner du her.

Demokveld

Ettersom Miljødirektoratet også i år har valgt å pålegge alle villreinjegere å ta CWD- prøver av all felt villrein (utenom kalv), arrangerer Kvikne utmarksråd og Kvikne fjellstyre i samarbeid med Mattilsynet en demonstrasjonskveld hvor jegere kan komme og få demonstrert hvordan man tar hjerne- og lymfekjertelprøve.

Også i 2020 kan du komme på Vollan og få demonstrert hvordan du tar en CWD-prøve.

I tillegg vil det bli informert om overgangsavtaler og annet relevant i forbindelse med årets villreinjakt.

På Veterinærinstituttes hjemmeside kan du også se demovideo om hvordan du tar CWD- prøvene.

Det er obligatorisk oppmøte for alle som har fått tildelt fellingstillatelse av Kvikne Fjellstyre, disse vil også kunne hente kortene sine etter demonstrasjonen. Alle andre som ønsker er også velkomne til demokvelden som blir arrangert på Vollan gård (nasjonalparksenteret), den 4. august klokka 19.30

Korona og åpne buer

Norges Fjellstyresamband oppfordrer alle fjellstyrer til å følge myndighetenes råd og bidra til å bremse smittespredningen av koronaviruset. Det innebærer bl.a. en anbefaling om at alle fjellstyrer stenger sine utleiehytter for alle brukere ut april.

Turfolket oppfordres til å følge myndighetenes råd og ikke benytte de åpne buene våre utenom nødstilfeller. (Litjhiåsjøbua på bildet over).

Kvikne Fjellstyre har ingen utleiebuer, men vi har to åpne buer; Storhøbua og Litjhiåsjøbua. For slike buer er oppfordringen at de heller ikke benyttes, men at disse står åpne og kan benyttes i nødstilfeller.

DNT,  Statskog SF og mange fjellstyrer har allerede stengt sine hytter.

Søk villrein og småviltjakt nå

Det er nå åpnet for søknad på både småvilt- og villreinjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning via Inatur.

Nå er det åpnet for søknad på villreinjakt på Kvikne Østre Statsallmenning høsten 2020.

Både innenbygds (bosatte i Kvikne og Innset/ gamle Kvikne kommune) og utenbygds kan søke, og bli tildelt jaktkort for småvilt innen Kvikne Østre Statsallmenning. Småviltjakt søker du om på via Inatur (søknad både for innenbygds og utenbygds).

Søknad gjøres via Inatur. Om du ikke får til å søke via Inatur kan du sende søknad til kvikne@fjellstyrene.no som før.

Jubileum for «Kviknetakseringa»

I år er det 20 år siden oppstarten på felles rypetaksering på Kvikne. Det startet som en del av et rypetakseringsprosjekt i regi av Høyskolen på Evenstad og kom i gang som et samarbeid mellom Høgskolen, Østerdal Fuglehundklubb og NJFF avd Hedmark.

I år er det 20 år siden oppstarten på felles rypetaksering på Kvikne. Her fra takseringa i 2016.

Kvikne var dermed et av de første områdene i landet hvor det ble satt i gang et organisert felles takseringsopplegg etter en fastsatt mal.

Tall fra Kviknetakseringene har, sammen med tall fra tilsvarende områder, vært en viktig bidragsyter til overvåking og forsking på rypebestandene i Norge. Men først og fremst har takseringene gjort grunneierne i stand til å forvalte sine områder forsvarlig.
Lang tids data om tetthet av ryper kan avsløre viktige trekk i utviklinga av en rypebestand. Rypetaksering er et viktig verktøy i så måte og kan blant annet si noe om kyllingproduksjon og deres overlevelse hvert enkelt år.
Disse dataene kan brukes aktivt i forvaltninga ved at en regulerer jakttrykket etter hva bestanden kan tåle det enkelte år.

Demokveld og utdeling av jaktkort

Ettersom Miljødirektoratet også i år har valgt å pålegge alle villreinjegere å ta CWD- prøver av all felt villrein (utenom kalv), arrangerer Kvikne utmarksråd og Kvikne fjellstyre i samarbeid med Mattilsynet en demonstrasjonskveld hvor jegere kan komme og få demonstrert hvordan man tar hjerne- og lymfekjertelprøve.

På Veterinærinstituttets hjemmesider kan du lese mer om CWD og se demovideo om hvordan du tar hjerne- og lymfekjertelprøve.

På Veterinrinstituttes hjemmeside kan du også se demovideo om hvordan du tar CWD- prøvene.

Det er obligatorisk oppmøte for alle som har fått tildelt fellingstillatelse av Kvikne Fjellstyre, disse vil også kunne hente kortene sine etter demonstrasjonen. Alle andre som ønsker er også velkomne til demokvelden som blir arrangert på Vollan gård (nasjonalparksenteret), den 14. august klokka 19.30

Villreinjakta er trukket

Elever fra Kvikne skole på jakt i 2018.

Ettersom kvota er på bare 300 fellingsretter totalt for hele Forollhogna er det mange som ikke har hatt jakt på 1 og 2 år som heller ikke får i år.

Det er mange søkere og førstegangsjegere og de som ikke har hatt jakt på 2 år gis førsteprioritet i tildelinga. Kvikne skole og Innset Gredalag får også tildelt hver sitt kalvkort for å ha med ungdomsskoleelever med på jakt.

Søkerliste villreinjakt 2019

Søkerlista for reinsjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning høsten 2019 er gjennomgått av Fjellstyret og de som i følge det Fjellstyret kan se ikke oppfyller kravene for å være med i trekninga er fjernet fra lista før trekning.

Søkerlista for reinsjakt på Kvikne Østre Statsallmenning er nå klar.

Reglement for trekning av jakta finner du her.

Se fullstendig søkerlister under. OBS: dette er ikke en oversikt over trekningsresultat, men ei liste over de som vil bli tatt med i trekninga. Trekning av reinsjakta vil skje først etter at kvota for Forollhogna er tildelt.

Småviltjakta 2019 er trukket


Trekning av småviltjakta for utenbygds jegere er gjennomført og liste over jegere er publisert på Inatur.

Det var bare en håndfull innenbygds jegere som søkte om jakt, så alle disse er tildelt småviltjakt i 2018. Liste over tildelinger finner du lengre ned.

Trekning av småviltjakt er foretatt og liste med trekningsresultat finner du enten på Inatur eller her

Mer info finner du på Inatur eller Fjellstyrets sider om småviltjakt