Fjellstyret

Kvikne Østre Statsallmenning

Kvikne Østre Statsallmenning har gårdsnummer 214 og bruksnummer 1. Eier er Statskog. Statsallmenningen forvaltes av Kvikne fjellstyre, med to medlemmer fra Rennebu kommune og tre fra Tynset kommune.

Kvikne østre statsallmenning ligger i gamle Kvikne sogn. I dag vil det si sørøstre del av Rennebu kommune i Sør-Trøndelag fylke (ca 1/3 av totalarealet), og nordvestre del av Tynset kommune i Hedmark fylke (ca 2/3 av totalarealet). Statsallmenningen er ca 127.000 dekar, beliggende i låg- og mellomalpin sone. Det er to atkomstveier inn i allmenningen; fra Yset, Kvikne, går det vei inn til Russu og fra Nåverdalen, Innset, går det vei opp på Storhøa.

Nærmere om fjellstyrets oppgaver

Fjellstyrets oppgaver er mange og forskjellige, og de ansatte har svært variert arbeid.

Fjellstyrekontoret har ansvaret for fjellstyrets daglige virksomhet og omsetning, som for eksempel informasjon, salg av fiskekort, småviltjakt, villreinjakt, elg- og hjortejakt, og utleie av hytter og buer.

Fjellstyrekontoret forbereder også saker som skal behandles i fjellstyret, og følger opp vedtatte saker og andre oppgaver som fjellstyret går inn for. Mange av sakene som behandles i fjellstyret, blir behandlet med grunnlag i fjelloven.

I tillegg skriver fjellstyrekontoret søknader og innhenter nødvendige tillatelser for gjennomføring av fjellstyrets oppgaver. Det skrives også rapporter, og føres statistikk for en del av fjellstyrets virksomhet.

I fjellet har også fjellstyret mange og forskjellige oppgaver å ta seg av: informasjon og veiledning til brukere av allmenningene, vedlikehold og oppdatering av informasjon på oppslagstavler, tilrettelegging for friluftsliv, tilsyn og vedlikehold av hytter, buer og campingplasser, restaurering av hytter og buer, søppelhåndtering, utsetting av settefisk, prøvefiske, stamfiske og rogntaking, oppsyn og kontroll av jegere og fiskere, o.s.v.

Dette er bare noen av fjellstyrets mange oppgaver og gjøremål ute. I tillegg driver fjellstyret blant annet med registrering av villrein, rovdyr og rovfugler  for Statens naturopsyn.

Kvikne Fjellstyre
Besøksadresse: Kvikne Nasjonalparksenter
Vollan
2512 Kvikne
Tlf: 99274943
E-post: kvikne@fjellstyrene.no

Legg igjen en kommentar