Foreløpig rapport fra rypejakta

63 prosent av småviltjegerne har nå rapportert inn fellingsresultat. Så langt viser statistikken at 102 ryper er skutt, hvorav 96 % er lirype. Dette tilsvarer at hver jeger i snitt har skutt totalt 3,4 ryper. Kvoten var på 7 ryper/jeger.

Tilbakemeldingene fra jegerne er stort sett gode, 56 % mener bestanden var god, 33 % mener bestanden var middels bra, mens de resterende 11 % rapportere om en dårlig bestand.

Et stemningsbilde fra en avslapningspause i rypejakta 2017. Foto: Jan Erik Asphaug.

Demonstrasjonskveld for hjerneprøvetaking

Hjerneprøvetaking for CWD-testing av rein i Forollhogna i 2016.

I år er det besluttet at jegerne selv skal ta hjerneprøver av felt villrein i Forollhogna for innsending og CWD- testing.

Prøvetakinga er ikke helt ukomplisert og Kvikne Fjellstyre arrangerer derfor en demonstrasjonskveld for statsallmenningsjegerne hvor kortutdeling også finner sted.
Kvelden blir den 11. august kl. 19.30 på Vollan gård.

Kvelden er åpen for alle, så andre interesserte må gjerne komme og bli med på demonstrasjonen. Vi starter med demonstrasjon av prøvetaking slik at de som ikke har jakt på Kvikne Østre Statsallmenning kan gå etter demonstrasjonen og før kortutdeling.

Nye tildelingslister villreinjakt

I etterkant av trekninga av villreinjakta innen Kvikne Østre Statsallmenning for høsten 2017 kom det kommentarer til Fjellstyret på at det var tatt med et par lærlinger i trekninga, mens andre var tatt ut i forkant av trekning. Disse ble trukket ut som reserver, men er nå tatt ut av tildelingslista og har fått informasjon om dette. I tillegg er det noen som har valgt å trekke seg fra årets jakt slik at noen reserver har fått tildelt jakt for høsten.

Ny tildelingsliste for Innset og Kvikne finner dere her:

Tildelingsliste villreinjakt KØS Innset 2017.

Tildelingsliste villreinjakt KØS Kvikne 2017

 

Villreinjakta er trukket

Villreinjakta er trukket.

Villreinjakta innen Kvikne Østre Statsallmenning i 2017 er nå trukket.

Søknad om småviltjakt på Kvikne Østre Statsallmenning i 2017

Søknadsfrist for rypejakt innen Kvikne Østre Statsallmenning er 1. april.

Både innenbygds og utenbygds kan søke- og bli tildelt jaktkort for småvilt innen Kvikne Østre Statsallmenning.

For å søke på småviltjakt innen KØS for høsten 2017 benytter du dette elektroniske søknadsskjemaet. 

Det er også mulig å sende søknad per post eller epost, men vi ser helst at du/dere benytter dette elektroniske skjemaet som sparer både deg/dere og oss for tid.

Les mer

Villreinjakt for innenbygds i Kvikne og Innset

Nå kan innenbygds i Kvikne og Innset søke om villreinjakt til høsten.

Det er nå åpnet for søknad om villreinjakt for innenbygds i Kvikne og Innset på Kvikne Østre Statsallmenning.

Søknad gjøres elektronisk. Det er et påmeldingsskjema for søkere fra Innset, og et annet for søkere fra Kvikne.

Bor du på Innset?: Registrer din søknad her.

Bor du på Kvikne?: Registrer din søknad her.

Det er også mulig å sende søknad via post dersom du ikke har PC. Søknaden sendes i tilfelle til Kvikne Fjellstyre, Vollan gård, 2512 Kvikne.

Søknadsfrist er 1. april.

Les mer om villreinjakt

Nye vedtak fra Fjellstyret

Tirsdag 22.11.16  hadde Kvikne Fjellstyre møte. Sakene som ble tatt opp var; tildeling av kalv til førstegangsjegere, premiering av letteste kalv under 15 kg, reglement for søknad av frasigelse av jakt og økning av pris for utleie av Storhøbua.

En av sakene som ble tatt opp i siste Fjellstyremøte var tildeling av kalv til førstegangsjegere.

En av sakene som ble tatt opp i siste Fjellstyremøte var tildeling av kalv til førstegangsjegere.

 

Fjellstyrets vedtak legges ut til offentlig kunngjøring i henhold til fjellovens § 10. Vedtakene kan påklages innen en frist på 3 uker fra den dag de er lagt ut til offentlig ettersyn i henhold til fjellovens § 10 og forvaltningslovens kapittel VI.

Referatet med vedtakene finner dere her.

Fjellstyrene tar hensyn til lirypebestandene

Mange av Norges Fjellstyrer har bidratt med data til et forskningsprosjekt på jaktuttak, begrensinger og takseringer av lirype.

Mange av Norges Fjellstyrer har bidratt med data til et forskningsprosjekt på jaktuttak, begrensinger og takseringer av lirype.

Mange av Fjellstyrene har det siste året bidratt med data til analyser av jaktuttak i forhold til begrensninger (kvoter og antall solgte kort) og takserte tettheter for lirype. Første del av dette arbeidet er nå ferdig og presenteres i en masteroppgave av Lasse F Eriksen.

Analysen av dataene viser at det er en gjennomgående trend for fjellstyrene at det i tidligere år er solgt flere kort og/eller gitt høyere kvoter, mens det i senere år har blitt redusert mye. Tendensen har trolig sammenheng med nedgang i rypetettheten, men reduksjonen i kort/kvoter er større enn bestandsnedgangen. Dette kan ha mange årsaker, men trolig er ny kunnskap fra forskningen og stort samfunnsfokus både på rypejakta og rypas bestandssituasjon viktige forklaringer.

Analysene viser at jaktuttaket er tett knyttet til antallet solgte jakttillatelser og kvoter (kvotestørrelse og kvotetype), i tillegg til rypetettheten. Et sentralt funn så langt er at jegerne generelt skyter en større andel av bestanden ved lave tettheter, det vil si at jakta ikke regulerer seg selv. Dette er også funnet i undersøkelser fra andre steder, og viser at det er viktig å begrense uttaket i mye større grad når det er lave tettheter sammenliknet med middels og høye tettheter. Disse dataene og resultatene vil forskerne ta med videre i neste del av prosjektet, hvor målet er å se mer helhetlig på ulike deler av rypeforvaltningen.

Les hele masteroppgaven til Lasse F Eriksen

Villreinjakta er trukket

Villreinjakta for 2016 er nå trukket

Villreinjakta for 2016 er nå trukket

Villreinjakta for Kvikne Østre Statsallmenning (KØS) for 2016 er nå trukket.

Resultatene av trekninga ser du her:

Tildeling villrein Kvikne 2016

Tildeling villrein Innset 2016

 

Lagsjakt

Etter trekning kan de som har søkt på jakt det aktuelle året, sende en skriftlig anmodning til Fjellstyret om å komme på jaktlag med en navngitt person som ble trukket ut til jakt. Søker kan både være en som ble tildelt jakt selv, eller en som havnet på reservelista. Før slik anmodning sendes må dette være avklart mellom de aktuelle jegerne.

Les mer om lagsjakt