Søknad om småviltjakt på Kvikne Østre Statsallmenning i 2017

Søknadsfrist for rypejakt innen Kvikne Østre Statsallmenning er 1. april.

Både innenbygds og utenbygds kan søke- og bli tildelt jaktkort for småvilt innen Kvikne Østre Statsallmenning.

For å søke på småviltjakt innen KØS for høsten 2017 benytter du dette elektroniske søknadsskjemaet. 

Det er også mulig å sende søknad per post eller epost, men vi ser helst at du/dere benytter dette elektroniske skjemaet som sparer både deg/dere og oss for tid.

Les mer

Villreinjakt for innenbygds i Kvikne og Innset

Nå kan innenbygds i Kvikne og Innset søke om villreinjakt til høsten.

Det er nå åpnet for søknad om villreinjakt for innenbygds i Kvikne og Innset på Kvikne Østre Statsallmenning.

Søknad gjøres elektronisk. Det er et påmeldingsskjema for søkere fra Innset, og et annet for søkere fra Kvikne.

Bor du på Innset?: Registrer din søknad her.

Bor du på Kvikne?: Registrer din søknad her.

Det er også mulig å sende søknad via post dersom du ikke har PC. Søknaden sendes i tilfelle til Kvikne Fjellstyre, Vollan gård, 2512 Kvikne.

Søknadsfrist er 1. april.

Les mer om villreinjakt

Nye vedtak fra Fjellstyret

Tirsdag 22.11.16  hadde Kvikne Fjellstyre møte. Sakene som ble tatt opp var; tildeling av kalv til førstegangsjegere, premiering av letteste kalv under 15 kg, reglement for søknad av frasigelse av jakt og økning av pris for utleie av Storhøbua.

En av sakene som ble tatt opp i siste Fjellstyremøte var tildeling av kalv til førstegangsjegere.

En av sakene som ble tatt opp i siste Fjellstyremøte var tildeling av kalv til førstegangsjegere.

 

Fjellstyrets vedtak legges ut til offentlig kunngjøring i henhold til fjellovens § 10. Vedtakene kan påklages innen en frist på 3 uker fra den dag de er lagt ut til offentlig ettersyn i henhold til fjellovens § 10 og forvaltningslovens kapittel VI.

Referatet med vedtakene finner dere her.

Fjellstyrene tar hensyn til lirypebestandene

Mange av Norges Fjellstyrer har bidratt med data til et forskningsprosjekt på jaktuttak, begrensinger og takseringer av lirype.

Mange av Norges Fjellstyrer har bidratt med data til et forskningsprosjekt på jaktuttak, begrensinger og takseringer av lirype.

Mange av Fjellstyrene har det siste året bidratt med data til analyser av jaktuttak i forhold til begrensninger (kvoter og antall solgte kort) og takserte tettheter for lirype. Første del av dette arbeidet er nå ferdig og presenteres i en masteroppgave av Lasse F Eriksen.

Analysen av dataene viser at det er en gjennomgående trend for fjellstyrene at det i tidligere år er solgt flere kort og/eller gitt høyere kvoter, mens det i senere år har blitt redusert mye. Tendensen har trolig sammenheng med nedgang i rypetettheten, men reduksjonen i kort/kvoter er større enn bestandsnedgangen. Dette kan ha mange årsaker, men trolig er ny kunnskap fra forskningen og stort samfunnsfokus både på rypejakta og rypas bestandssituasjon viktige forklaringer.

Analysene viser at jaktuttaket er tett knyttet til antallet solgte jakttillatelser og kvoter (kvotestørrelse og kvotetype), i tillegg til rypetettheten. Et sentralt funn så langt er at jegerne generelt skyter en større andel av bestanden ved lave tettheter, det vil si at jakta ikke regulerer seg selv. Dette er også funnet i undersøkelser fra andre steder, og viser at det er viktig å begrense uttaket i mye større grad når det er lave tettheter sammenliknet med middels og høye tettheter. Disse dataene og resultatene vil forskerne ta med videre i neste del av prosjektet, hvor målet er å se mer helhetlig på ulike deler av rypeforvaltningen.

Les hele masteroppgaven til Lasse F Eriksen

Villreinjakta er trukket

Villreinjakta for 2016 er nå trukket

Villreinjakta for 2016 er nå trukket

Villreinjakta for Kvikne Østre Statsallmenning (KØS) for 2016 er nå trukket.

Resultatene av trekninga ser du her:

Tildeling villrein Kvikne 2016

Tildeling villrein Innset 2016

 

Lagsjakt

Etter trekning kan de som har søkt på jakt det aktuelle året, sende en skriftlig anmodning til Fjellstyret om å komme på jaktlag med en navngitt person som ble trukket ut til jakt. Søker kan både være en som ble tildelt jakt selv, eller en som havnet på reservelista. Før slik anmodning sendes må dette være avklart mellom de aktuelle jegerne.

Les mer om lagsjakt

 

Småviltjakta for utenbygds er trukket

Nå er småviltjakta innen Kvikne Østre Statsallmenning for 2016 trukket. Foto: Kristin L Austvik

Nå er småviltjakta innen Kvikne Østre Statsallmenning for 2016 trukket. Foto: Kristin L Austvik

Småviltjakta for utenbygds innen Kvikne Østre Statsallmenning er nå trukket. Resultatet av trekninga kan du studere her: Trekningsliste småviltjakt for 2016 utenbygds

Ettersom det var få innenbygds søkere også i år er alle disse blitt tildelt jakt i 2016.

Epost med tilbud til de heldige jegerne sendes ut i løpet av de kommende dagene.

Årsmelding for 2015

I årsmeldinga for Kvikne Fjellstyre for 2015 finner du mye forskjellig informasjon.

I årsmeldinga for Kvikne Fjellstyre for 2015 finner du mye forskjellig informasjon.

Det nyvalgte Kvikne Fjellstyre hadde møte tirsdag 15 mars og da ble blant annet årsmelding for 2015 gjennomgått.

Årsmeldinga inneholder informasjon om blant annet jakt, fiske og forvaltning av statsallmenningen 2015. Lurer du på hvordan det gikk med fjellreven i Forollhogna i 2015, eller kanskje du er mer interessert i hvordan fellingsprosenten for villrein ble innen statsallmenningen?

Dette, og mye mer, finner du oversikt over i årsmeldinga for 2015.

 

Søknad om villreinjakt for innenbygds

Ivrige reinsjegere fra Tynset ungdomsskole under jakta 2014.

Ivrige reinsjegere fra Tynset ungdomsskole under jakta 2014.

Det er nå opprettet et elektronisk søknadsskjema for villreinjakt for innenbygds jegere (Innset og Kvikne) innen Kvikne Østre Statsallmenning (KØS). For å søke på villreinjakt innen KØS for høsten 2016 benytter du dette elektroniske søknadsskjemaet. Her fyller du ut alt av informasjon som vi trenger. Etter at du har registrert din søknad vil den være synlig i påmeldingssystemet slik at du selv kan se at du er registrert som søker.

Det er også mulig å sende søknad per post eller epost, men vi ser helst at du/dere benytter dette elektroniske skjemaet som sparer både deg/dere og oss for tid.

1. april er for øvrig fristen for søknad på villreinjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning.

Søknad om småviltjakt innen KØS

Nå er det åpnet for søknad på småviltjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning for høsten 2016.

Nå er det åpnet for søknad på småviltjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning for høsten 2016.

Det er nå opprettet et elektronisk søknadsskjema for småviltjakt for utenbygds jegere innen Kvikne Østre Statsallmenning (KØS). For å søke på småviltjakt innen KØS for høsten 2016 benytter du dette elektroniske søknadsskjemaet. Her fyller du ut alt av informasjon som vi trenger.

Det er også mulig å sende søknad per post eller epost, men vi ser helst at du/dere benytter dette elektroniske skjemaet som sparer både deg/dere og oss for tid.

1. april er for øvrig fristen for søknad på rypejakt på Kvikne Østre Statsallmenning. Småviltjakt kan både innenbygds- og utenbygds søke på.