Demokveld og utdeling av jaktkort

Ettersom Miljødirektoratet også i år har valgt å pålegge alle villreinjegere å ta CWD- prøver av all felt villrein (utenom kalv), arrangerer Kvikne utmarksråd og Kvikne fjellstyre i samarbeid med Mattilsynet en demonstrasjonskveld hvor jegere kan komme og få demonstrert hvordan man tar hjerne- og lymfekjertelprøve.

På Veterinærinstituttets hjemmesider kan du lese mer om CWD og se demovideo om hvordan du tar hjerne- og lymfekjertelprøve.

På Veterinrinstituttes hjemmeside kan du også se demovideo om hvordan du tar CWD- prøvene.

Det er obligatorisk oppmøte for alle som har fått tildelt fellingstillatelse av Kvikne Fjellstyre, disse vil også kunne hente kortene sine etter demonstrasjonen. Alle andre som ønsker er også velkomne til demokvelden som blir arrangert på Vollan gård (nasjonalparksenteret), den 14. august klokka 19.30

Villreinjakta er trukket

Elever fra Kvikne skole på jakt i 2018.

Ettersom kvota er på bare 300 fellingsretter totalt for hele Forollhogna er det mange som ikke har hatt jakt på 1 og 2 år som heller ikke får i år.

Det er mange søkere og førstegangsjegere og de som ikke har hatt jakt på 2 år gis førsteprioritet i tildelinga. Kvikne skole og Innset Gredalag får også tildelt hver sitt kalvkort for å ha med ungdomsskoleelever med på jakt.

Søkerliste villreinjakt 2019

Søkerlista for reinsjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning høsten 2019 er gjennomgått av Fjellstyret og de som i følge det Fjellstyret kan se ikke oppfyller kravene for å være med i trekninga er fjernet fra lista før trekning.

Søkerlista for reinsjakt på Kvikne Østre Statsallmenning er nå klar.

Reglement for trekning av jakta finner du her.

Se fullstendig søkerlister under. OBS: dette er ikke en oversikt over trekningsresultat, men ei liste over de som vil bli tatt med i trekninga. Trekning av reinsjakta vil skje først etter at kvota for Forollhogna er tildelt.

Småviltjakta 2019 er trukket


Trekning av småviltjakta for utenbygds jegere er gjennomført og liste over jegere er publisert på Inatur.

Det var bare en håndfull innenbygds jegere som søkte om jakt, så alle disse er tildelt småviltjakt i 2018. Liste over tildelinger finner du lengre ned.

Trekning av småviltjakt er foretatt og liste med trekningsresultat finner du enten på Inatur eller her

Mer info finner du på Inatur eller Fjellstyrets sider om småviltjakt

Søk småvilt- og villreinjakt via Inatur

Det er nå åpnet for søknad på både småvilt- og villreinjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning via Inatur.

Utenbygds småviltjegere søker på jakt på Inatur, men innenbygds i Innset og Kvikne sender epost til kvikne@fjellstyrene.no med søknad som før.

Som utenbygds småviltjeger søker du nå jakt på Kvikne Østre Statsallmenning via Inatur.

 

 

 

 

 

 

 

Villreinjakta er forbeholdt innenbygds i Kvikne og Innset og disse søker via Inatur. Det er imidlertid også mulig å sende søknad til kvikne@fjellstyrene.no, men forsøk Inatur først.

Innenbygds i Kvikne og Innset kan søke villreinjakt på Kvikne Østre Statsallmenning. Dette gjøres fortrinnsvis via Inatur.

 

 

 

 

 

 

 

Husk søknadsfrist 1. april.

Småviltjakta i 2018

I 2018 prøvde Kvikne Fjellstyre ut salg av småviltkort til utenbygds via Inatur. Dette fungerte veldig godt og 100 % av jegerne rapporterte fellingsresultat, noe som er betydelig mer enn noe år tidligere.

I 2018 ble småviltkort til utenbygds jegere på Kvikne Østre Statsallmenning solgt via Inatur.

Det ble rapportert felt 109 liryper, 21 fjellryper og 1 hare på statsallmenningen i 2018. Det er videre rapportert inn 149 jaktdager på til sammen 69 solgte småviltkort. Av de 69 solgte kortene var 48 sesongkort og 23 dagskort solgt til utenbygds jegere etter den 24.9.

Se fullstendig jaktrapport for årene 1997 til og med 2018 her: Rapport over felt vilt 1997-2018

Salg av dagskort for småviltjakt

Kvikne Fjellstyre åpner nå for salg av dagskort på den søndre delen av statsallmenningen.

Kvikne Fjellstyre åpner nå for salg av totalt 8 dagskort pr dag i søndre terreng fra og med 25/9 til og med 30/9. Kortene har ei kvote på 2 ryper/dag/jeger. For øvrig småvilt er det ingen kvote. Kortene er tilgjengelige via Inatur.

Bakgrunn for at det kun åpnes for kortsalg i den søndre delen av statsallmenningen er at takseringsresultatene i denne delen var langt bedre enn i den nordre.

For de innenbygds jegerne som har kjøpt sesongkort vil sesongen bli utvidet fra 24 til 31/9, men uten at den gjeldende kvoten for kortene utvides.

Etter den 31/9 blir det salg av treningskort for hund.

 

Gode takseringsresultater

Resultatene av årets rypetakseringer er stort sett meget oppløftende. Det er en god oppgang i tetthet av ryper i den søndre delen av statsallmenningen. I den nordre delen av statsallmenningen er det imidlertid ikke like bra tall. Kyllingproduksjonen for hele allmenningen må anses å være middels.

Takseringsresultatene for statsallmenningen er nå klare.

denne sida finner dere takseringsresultatene.

Kvikne Fjellstyre ønsker å være en ansvarlig forvalter av naturressursene og en sårbar, og nå rødlistet, art. Bestander i oppgang er som kjent sårbare. For rypejakta på Kvikne Østre Statsallmenning vil vi derfor innføre en kvote på 7 rype pr. jeger totalt, noe som er 2 mer per jeger enn i 2012, 2013, 2014 og 2016 (i 2015 ble hele området fredet).

Dersom det ser forsvarlig ut vil fjellstyret vurdere å åpne for salg av dagskort i den søndre delen av allmenningen etter den begrensede perioden (10-24.9). Det er derfor viktig at jegerne rapporterer om antall felt vilt så snart som mulig etter endt jakt via Inatur.

Som de to foregående år vil det dessuten bli for hund. Kortet er gyldig fra 1.10.2018 til 31.03.2019 og det koster kr 500,- / ses, kr 100,- / dag og kr 200,- / helg (fre- søn).

Demokveld

Ettersom Miljødirektoratet i år har valgt å pålegge alle villreinjegere å ta CWD- prøver av all felt villrein (utenom kalv), arrangerer Kvikne utmarksråd og Kvikne fjellstyre i samarbeid med Mattilsynet en demonstrasjonskveld hvor jegere kan komme og få demonstrert hvordan man tar hjerne- og lymfekjertelprøve.

På Veterinærinstituttets hjemmesider kan du lese mer om CWD og se demovideo om hvordan du tar hjerne- og lymfekjertelprøve.

På Veterinrinstituttes hjemmeside kan du også se demovideo om hvordan du tar CWD- prøvene.

Det er obligatorisk oppmøte for alle som har fått tildelt fellingstillatelse av Kvikne Fjellstyre, disse vil også kunne hente kortene sine etter demonstrasjonen. Alle andre som ønsker er også velkomne til demokvelden som blir arrangert på Vollan gård (nasjonalparksenteret), den 8. august klokka 19.30.

Småviltjakta 2018

Trekning av småviltjakta for utenbygds jegere er gjennomført og liste over jegere er publisert på Inatur.

Det var bare en håndfull innenbygds jegere som søkte om jakt, så alle disse er tildelt småviltjakt i 2018. Liste over tildelinger finner du lengre ned.

Trekning av småviltjakt er foretatt og liste med trekningsresultat finner du enten på Inatur eller her.

 

 

 

 

 

 

 

Oversikt småviltjakt innenbygds jegere 2018 Kvikne Fjellstyre

Trekningsliste småviltjakt Kvikne fjellstyre 2018

 

Mer info finner du på Inatur eller Fjellstyrets sider om småviltjakt