Korona og åpne buer

Norges Fjellstyresamband oppfordrer alle fjellstyrer til å følge myndighetenes råd og bidra til å bremse smittespredningen av koronaviruset. Det innebærer bl.a. en anbefaling om at alle fjellstyrer stenger sine utleiehytter for alle brukere ut april.

Turfolket oppfordres til å følge myndighetenes råd og ikke benytte de åpne buene våre utenom nødstilfeller. (Litjhiåsjøbua på bildet over).

Kvikne Fjellstyre har ingen utleiebuer, men vi har to åpne buer; Storhøbua og Litjhiåsjøbua. For slike buer er oppfordringen at de heller ikke benyttes, men at disse står åpne og kan benyttes i nødstilfeller.

DNT,  Statskog SF og mange fjellstyrer har allerede stengt sine hytter.

Søk villrein og småviltjakt nå

Det er nå åpnet for søknad på både småvilt- og villreinjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning via Inatur.

Nå er det åpnet for søknad på villreinjakt på Kvikne Østre Statsallmenning høsten 2020.

Både innenbygds (bosatte i Kvikne og Innset/ gamle Kvikne kommune) og utenbygds kan søke, og bli tildelt jaktkort for småvilt innen Kvikne Østre Statsallmenning. Småviltjakt søker du om på via Inatur (søknad både for innenbygds og utenbygds).

Søknad gjøres via Inatur. Om du ikke får til å søke via Inatur kan du sende søknad til kvikne@fjellstyrene.no som før.

Jubileum for «Kviknetakseringa»

I år er det 20 år siden oppstarten på felles rypetaksering på Kvikne. Det startet som en del av et rypetakseringsprosjekt i regi av Høyskolen på Evenstad og kom i gang som et samarbeid mellom Høgskolen, Østerdal Fuglehundklubb og NJFF avd Hedmark.

I år er det 20 år siden oppstarten på felles rypetaksering på Kvikne. Her fra takseringa i 2016.

Kvikne var dermed et av de første områdene i landet hvor det ble satt i gang et organisert felles takseringsopplegg etter en fastsatt mal.

Tall fra Kviknetakseringene har, sammen med tall fra tilsvarende områder, vært en viktig bidragsyter til overvåking og forsking på rypebestandene i Norge. Men først og fremst har takseringene gjort grunneierne i stand til å forvalte sine områder forsvarlig.
Lang tids data om tetthet av ryper kan avsløre viktige trekk i utviklinga av en rypebestand. Rypetaksering er et viktig verktøy i så måte og kan blant annet si noe om kyllingproduksjon og deres overlevelse hvert enkelt år.
Disse dataene kan brukes aktivt i forvaltninga ved at en regulerer jakttrykket etter hva bestanden kan tåle det enkelte år.

Demokveld og utdeling av jaktkort

Ettersom Miljødirektoratet også i år har valgt å pålegge alle villreinjegere å ta CWD- prøver av all felt villrein (utenom kalv), arrangerer Kvikne utmarksråd og Kvikne fjellstyre i samarbeid med Mattilsynet en demonstrasjonskveld hvor jegere kan komme og få demonstrert hvordan man tar hjerne- og lymfekjertelprøve.

På Veterinærinstituttets hjemmesider kan du lese mer om CWD og se demovideo om hvordan du tar hjerne- og lymfekjertelprøve.

På Veterinrinstituttes hjemmeside kan du også se demovideo om hvordan du tar CWD- prøvene.

Det er obligatorisk oppmøte for alle som har fått tildelt fellingstillatelse av Kvikne Fjellstyre, disse vil også kunne hente kortene sine etter demonstrasjonen. Alle andre som ønsker er også velkomne til demokvelden som blir arrangert på Vollan gård (nasjonalparksenteret), den 14. august klokka 19.30

Villreinjakta er trukket

Elever fra Kvikne skole på jakt i 2018.

Ettersom kvota er på bare 300 fellingsretter totalt for hele Forollhogna er det mange som ikke har hatt jakt på 1 og 2 år som heller ikke får i år.

Det er mange søkere og førstegangsjegere og de som ikke har hatt jakt på 2 år gis førsteprioritet i tildelinga. Kvikne skole og Innset Gredalag får også tildelt hver sitt kalvkort for å ha med ungdomsskoleelever med på jakt.

Søkerliste villreinjakt 2019

Søkerlista for reinsjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning høsten 2019 er gjennomgått av Fjellstyret og de som i følge det Fjellstyret kan se ikke oppfyller kravene for å være med i trekninga er fjernet fra lista før trekning.

Søkerlista for reinsjakt på Kvikne Østre Statsallmenning er nå klar.

Reglement for trekning av jakta finner du her.

Se fullstendig søkerlister under. OBS: dette er ikke en oversikt over trekningsresultat, men ei liste over de som vil bli tatt med i trekninga. Trekning av reinsjakta vil skje først etter at kvota for Forollhogna er tildelt.

Småviltjakta 2019 er trukket


Trekning av småviltjakta for utenbygds jegere er gjennomført og liste over jegere er publisert på Inatur.

Det var bare en håndfull innenbygds jegere som søkte om jakt, så alle disse er tildelt småviltjakt i 2018. Liste over tildelinger finner du lengre ned.

Trekning av småviltjakt er foretatt og liste med trekningsresultat finner du enten på Inatur eller her

Mer info finner du på Inatur eller Fjellstyrets sider om småviltjakt

Søk småvilt- og villreinjakt via Inatur

Det er nå åpnet for søknad på både småvilt- og villreinjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning via Inatur.

Utenbygds småviltjegere søker på jakt på Inatur, men innenbygds i Innset og Kvikne sender epost til kvikne@fjellstyrene.no med søknad som før.

Som utenbygds småviltjeger søker du nå jakt på Kvikne Østre Statsallmenning via Inatur.

 

 

 

 

 

 

 

Villreinjakta er forbeholdt innenbygds i Kvikne og Innset og disse søker via Inatur. Det er imidlertid også mulig å sende søknad til kvikne@fjellstyrene.no, men forsøk Inatur først.

Innenbygds i Kvikne og Innset kan søke villreinjakt på Kvikne Østre Statsallmenning. Dette gjøres fortrinnsvis via Inatur.

 

 

 

 

 

 

 

Husk søknadsfrist 1. april.

Småviltjakta i 2018

I 2018 prøvde Kvikne Fjellstyre ut salg av småviltkort til utenbygds via Inatur. Dette fungerte veldig godt og 100 % av jegerne rapporterte fellingsresultat, noe som er betydelig mer enn noe år tidligere.

I 2018 ble småviltkort til utenbygds jegere på Kvikne Østre Statsallmenning solgt via Inatur.

Det ble rapportert felt 109 liryper, 21 fjellryper og 1 hare på statsallmenningen i 2018. Det er videre rapportert inn 149 jaktdager på til sammen 69 solgte småviltkort. Av de 69 solgte kortene var 48 sesongkort og 23 dagskort solgt til utenbygds jegere etter den 24.9.

Se fullstendig jaktrapport for årene 1997 til og med 2018 her: Rapport over felt vilt 1997-2018

Salg av dagskort for småviltjakt

Kvikne Fjellstyre åpner nå for salg av dagskort på den søndre delen av statsallmenningen.

Kvikne Fjellstyre åpner nå for salg av totalt 8 dagskort pr dag i søndre terreng fra og med 25/9 til og med 30/9. Kortene har ei kvote på 2 ryper/dag/jeger. For øvrig småvilt er det ingen kvote. Kortene er tilgjengelige via Inatur.

Bakgrunn for at det kun åpnes for kortsalg i den søndre delen av statsallmenningen er at takseringsresultatene i denne delen var langt bedre enn i den nordre.

For de innenbygds jegerne som har kjøpt sesongkort vil sesongen bli utvidet fra 24 til 31/9, men uten at den gjeldende kvoten for kortene utvides.

Etter den 31/9 blir det salg av treningskort for hund.