Salg av dagskort for småviltjakt

Kvikne Fjellstyre åpner nå for salg av dagskort på den søndre delen av statsallmenningen.

Kvikne Fjellstyre åpner nå for salg av totalt 8 dagskort pr dag i søndre terreng fra og med 25/9 til og med 30/9. Kortene har ei kvote på 2 ryper/dag/jeger. For øvrig småvilt er det ingen kvote. Kortene er tilgjengelige via Inatur.

Bakgrunn for at det kun åpnes for kortsalg i den søndre delen av statsallmenningen er at takseringsresultatene i denne delen var langt bedre enn i den nordre.

For de innenbygds jegerne som har kjøpt sesongkort vil sesongen bli utvidet fra 24 til 31/9, men uten at den gjeldende kvoten for kortene utvides.

Etter den 31/9 blir det salg av treningskort for hund.

 

Gode takseringsresultater

Resultatene av årets rypetakseringer er stort sett meget oppløftende. Det er en god oppgang i tetthet av ryper i den søndre delen av statsallmenningen. I den nordre delen av statsallmenningen er det imidlertid ikke like bra tall. Kyllingproduksjonen for hele allmenningen må anses å være middels.

Takseringsresultatene for statsallmenningen er nå klare.

denne sida finner dere takseringsresultatene.

Kvikne Fjellstyre ønsker å være en ansvarlig forvalter av naturressursene og en sårbar, og nå rødlistet, art. Bestander i oppgang er som kjent sårbare. For rypejakta på Kvikne Østre Statsallmenning vil vi derfor innføre en kvote på 7 rype pr. jeger totalt, noe som er 2 mer per jeger enn i 2012, 2013, 2014 og 2016 (i 2015 ble hele området fredet).

Dersom det ser forsvarlig ut vil fjellstyret vurdere å åpne for salg av dagskort i den søndre delen av allmenningen etter den begrensede perioden (10-24.9). Det er derfor viktig at jegerne rapporterer om antall felt vilt så snart som mulig etter endt jakt via Inatur.

Som de to foregående år vil det dessuten bli for hund. Kortet er gyldig fra 1.10.2018 til 31.03.2019 og det koster kr 500,- / ses, kr 100,- / dag og kr 200,- / helg (fre- søn).

Demokveld

Ettersom Miljødirektoratet i år har valgt å pålegge alle villreinjegere å ta CWD- prøver av all felt villrein (utenom kalv), arrangerer Kvikne utmarksråd og Kvikne fjellstyre i samarbeid med Mattilsynet en demonstrasjonskveld hvor jegere kan komme og få demonstrert hvordan man tar hjerne- og lymfekjertelprøve.

På Veterinærinstituttets hjemmesider kan du lese mer om CWD og se demovideo om hvordan du tar hjerne- og lymfekjertelprøve.

På Veterinrinstituttes hjemmeside kan du også se demovideo om hvordan du tar CWD- prøvene.

Det er obligatorisk oppmøte for alle som har fått tildelt fellingstillatelse av Kvikne Fjellstyre, disse vil også kunne hente kortene sine etter demonstrasjonen. Alle andre som ønsker er også velkomne til demokvelden som blir arrangert på Vollan gård (nasjonalparksenteret), den 8. august klokka 19.30.

Småviltjakta 2018

Trekning av småviltjakta for utenbygds jegere er gjennomført og liste over jegere er publisert på Inatur.

Det var bare en håndfull innenbygds jegere som søkte om jakt, så alle disse er tildelt småviltjakt i 2018. Liste over tildelinger finner du lengre ned.

Trekning av småviltjakt er foretatt og liste med trekningsresultat finner du enten på Inatur eller her.

 

 

 

 

 

 

 

Oversikt småviltjakt innenbygds jegere 2018 Kvikne Fjellstyre

Trekningsliste småviltjakt Kvikne fjellstyre 2018

 

Mer info finner du på Inatur eller Fjellstyrets sider om småviltjakt

 

Søkerliste villreinjakt 2018

Søkerlista for reinsjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning høsten 2018 er gjennomgått av Fjellstyret og de som i følge det Fjellstyret kan se ikke oppfyller kravene for å være med i trekninga er fjernet fra lista før trekning.

 

Elever ved Kvikne skole på jakt med kort fra Kvikne fjellstyre.

 

Se fullstendig søkerliste her: Søkerliste reinsjakt Kvikne Østre Statsallmenning 2018. OBS: dette er ikke en oversikt over trekningsresultat, men ei liste over de som vil bli tatt med i trekninga. Trekning av reinsjakta vil skje først etter at kvota for Forollhogna er tildelt.

 

 

For nærmere forklaring på hvem som kan tildeles jakt innen Kvikne Østre Statsallmenning, se: Søknads-og tildelingsregler med prosedyre for trekning fra 2018

 

Ekstraordinær båndtvang

Tynset kommune har innført ekstraordinær båndtvang nedenfor tregrensa i hele kommunen fra og med 8. mars til 1. april 2018. Ekstraordinær båndtvang gjelder. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt heter det i vedtaket.

Rådyr sliter med å komme unna løse hunder i den dype snøen.

 

 

 

 

 

 

Bakgrunnen for vedtaket er store mengder snø som medfører utfordringer for viltet både med tanke på mobilitet og næringsinntak.

Les mer 

Gebyr for ulovlig snøscooterkjøring

Statens naturoppsyn (SNO) er nå pålagt å gi gebyr til førere av snøskuter ved enkelte lovbrudd. Formålet med dette er å kunne løse mindre alvorlige brudd uten å måtte gå til anmeldelse. Dette innebærer også at Fjelloppsynene (gjennom tjenestesalg til SNO) må gi gebyr i slike tilfeller.


Miljødirektoratet informerer om ny gebyrordning for ulovlig snøscooterkjøring.

Gebyrsatsene er på fra kr 500 til 3000 og ilegges dersom dispensasjon ikke er medbrakt (gebyrsats kr 500,-) og/eller at kjørebok er mangelfullt/ukorrekt utfyllt i de kommuner kjørebok er påkrevd (gebyrsats kr 3000,-). OBS: husk at kjørebok skal fylles ut før turen starter.
Å ikke ha med seg førerkort er også gebyrbelagt (kr 500,-).

Ved kontroll i de nyopprettede rekreasjonskjøringsløypene for snøscooter vil overtredelsesgebyr ilegges ved enkelte brudd. Mer om dette på Ålen og Haltdalens nettside.

Øvrige brudd på motorferdselsloven politianmeldes.

Les mer på Miljødirektoratets nettside

Foreløpig rapport fra rypejakta

63 prosent av småviltjegerne har nå rapportert inn fellingsresultat. Så langt viser statistikken at 102 ryper er skutt, hvorav 96 % er lirype. Dette tilsvarer at hver jeger i snitt har skutt totalt 3,4 ryper. Kvoten var på 7 ryper/jeger.

Tilbakemeldingene fra jegerne er stort sett gode, 56 % mener bestanden var god, 33 % mener bestanden var middels bra, mens de resterende 11 % rapportere om en dårlig bestand.

Et stemningsbilde fra en avslapningspause i rypejakta 2017. Foto: Jan Erik Asphaug.

Demonstrasjonskveld for hjerneprøvetaking

Hjerneprøvetaking for CWD-testing av rein i Forollhogna i 2016.

I år er det besluttet at jegerne selv skal ta hjerneprøver av felt villrein i Forollhogna for innsending og CWD- testing.

Prøvetakinga er ikke helt ukomplisert og Kvikne Fjellstyre arrangerer derfor en demonstrasjonskveld for statsallmenningsjegerne hvor kortutdeling også finner sted.
Kvelden blir den 11. august kl. 19.30 på Vollan gård.

Kvelden er åpen for alle, så andre interesserte må gjerne komme og bli med på demonstrasjonen. Vi starter med demonstrasjon av prøvetaking slik at de som ikke har jakt på Kvikne Østre Statsallmenning kan gå etter demonstrasjonen og før kortutdeling.