Nytt søknadssystem for småviltjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning

Vil du søke på småviltjakt for utenbygds? Benytt da det elektroniske søknadsskjemaet.

Vil du søke på småviltjakt for utenbygds? Benytt da det elektroniske søknadsskjemaet.

Det er nå opprettet et elektronisk søknadsskjema for småviltjakt for utenbygds jegere innen Kvikne Østre Statsallmenning (KØS). For å søke på småviltjakt innen KØS for høsten 2015 benytter du dette elektroniske søknadsskjemaet. Her fyller du ut alt av informasjon som vi trenger.

Det er også mulig å sende søknad per post eller epost, men vi ser helst at du/dere benytter dette elektroniske skjemaet som sparer både deg/dere og oss for tid.

1. april er for øvrig fristen for søknad på rypejakt på Kvikne Østre Statsallmenning. Småviltjakt kan både innenbygds- og utenbygds søke på.

 

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Nytt fra Kvikne Fjellstyre

Ønsker du tilgang på fuglehundtrening?

Kvoter for rypejakta innen Kvikne Østre Statsallmenning er årlig en sak for Kvikne Fjellstyre.

Lurer du på hva Kvikne Fjellstyre jobber med av ulike saker for tida? I så fall anbefaler vi å ta en titt på møtereferatene som legges ut fortløpende på hjemmesidene.

Fjellstyrets vedtak legges ut til offentlig kunngjøring i henhold til fjellovens § 10. Vedtakene kan påklages innen en frist på 3 uker fra den dag de er lagt ut til offentlig ettersyn i henhold til fjellovens § 10 og forvaltningslovens kapittel VI.

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Kommunereform og fjellstyrene

På grunn av Kgl. res. 24. juli 1964 regnes innbyggere i Innset og Kvikne som innenbygds i forhold til Kvikne Østre Statsallmenning.

På grunn av Kgl. res. 24. juli 1964, regnes innbyggere i Innset og Kvikne som innenbygds i forhold til Kvikne Østre Statsallmenning.

Noen har kanskje fundert på om eventuelle kommunesammenslåinger vil endre hva som blir definert som «innenbygds» av Fjellova? Eller har du lurt på hvorfor det er innbyggere i gamle Kvikne sogn (Kvikne og Innset), og ikke Tynset kommune, som regnes som innenbygds i dag og dermed kan få tildelt reinsjakt? Årsaken til dette er at det i kongelig resolusjon av 1965 er fastsatt at grensene for området allmenningen ligger i skal være kommunegrensene slik de var i 1956.

For å unngå at rettighetene i fjellet skal skape unødvendig usikkerhet ved evt. framtidige kommunesammenslåinger har Norges Fjellstyresamband (NFS) sendt en henvendelse til Regjeringen (KMD). Les mer på NFS sine hjemmesider.

 

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Vel overstått villreinjakt

Bilde fra reinsjakta med Tynset ungdomsskole.

Bilde fra reinsjakta med Tynset ungdomsskole (fellingstillatelse gitt av Forollhogna villreinutvalg).

Fellingsresultatene fra villreinjakta innen Kvikne Østre Statsallmenning er nå klare. Av kvota på 5 storbukker ble alle felt (100 %), 6 av 10 (60 %) litj- bukker, 14 av 14 simler  (100 %) og 18 av 19 (94,7 %) kalver ble felt.

Totalt gir dette en fellingsprosent på 89, 58 for KØS, noe vi må kunne si oss fornøyd med. Også i år er det færrest litj- bukker som er skutt, imens fellinga av simler er rekord for KØS (66,7 % i 2013).

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Undervisning om villrein og jakt

Elevene fulgte ivrig med da de fikk en innføring i den gamle bruken av fangstgroper.

Elevene fulgte ivrig med da de fikk en innføring i den gamle bruken av fangstgroper.

Den 3. september møtte 9’de klasser fra Kvikne og Rennebu ungdomsskoler opp til en utedag på Kvikne hvor fokuset var villrein. Ansatte fra Kvikne Fjellstyre, Kvikne Nasjonalparksenter og Statens Naturoppsyn (SNO) samarbeidet om å undervise ungdommene innen temaet. Nærmere 50 elever fikk da en innføring i gammel fangstkultur, villreinens sentrale rolle for bosetningen av Norge og de nyere tids utfordringer for villreinen. Ved elva Ya, der undervisninga foregikk, ligger ei lang rekke med fangstgroper. Elevene måtte selv lete opp flere av disse. De lærte videre om fangstgropsystemenes betydning for å tolke gamle villreintrekk, som ofte er de samme den dag i dag. I tillegg til det faglige utbyttet ble det en dag med strålende solskinn, høstfarger og bålkos. Regionalt oppsynsutvalg (ROU) sponset bussreise og pølser til alle elvene.

Villrein i siktet, men for langt hold.

Villrein i siktet, men for langt hold.

Undervisningen var en del av Forollhogna villreinutvalg sin satsing på villrein- og jaktopplæring for ungdom som følges opp av en dag med jakt på villrein hvor elevene får bli med oppsyn ut på jakt med fellingstillatelse gitt av villreinutvalget. To dager senere var derfor Kvikne skole med to Fjelloppsyn fra Kvikne Fjellstyre og Kvikne Utmarksråd på villreinjakt. Det ble ikke noe dyr på elevene den dagen, men finvær og nærkontakt med villrein gjorde allikevel dagen fullkommen.

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Fiskekultivering

0_1 (2)

Utsett av ørretyngel på Kvikne Østre Statsallmenning 2014

Noen tjønner innen Kvikne Østre Statsallmenning har dårlig/ingen reproduksjon av fisk og i disse tjønnene settes det derfor jevnlig ut fisk.

Tillatelse til utsetting er gitt av fylkeskommunene i Hedmark og Sør- Trøndelag, ettersom tjønnene fordeler seg innen begge disse fylkene.

Til utsettinga har Kvikne Fjellstyre fått verdifull hjelp av ivrige, lokale fiskere.

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Treningskort for småvilt

Ønsker du tilgang på fuglehundtrening?

Ønsker du tilgang på fuglehundtrening?

I møte av 9.4.2014 vedtok Kvikne Fjellstyre å innføre salg av treningskort for KØS.

Mer informasjon om dette og hvordan du søker finner du her: Treningskort for jakthunder

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Rypetaksering

DSC_0303Rypetaksering for Kvikne er nå gjennomført og analysene er gjort. For Kvikne Østre Statsallmenning ser vi en klar oppgang fra de 2 foregående årene, spesielt i nordre terreng hvor kyllingtallene er gode og det er bra med fugl pr km2. Det er også en del mus å se i fjellet, selv om det er langt mellom lemenene.

Kvikne Fjellstyre har, i samråd med mangeårige feltansvarlig for takseringene, fastsatt årets kvote til 5 ryper per jeger/periode. Ved å begrense uttaket per jeger håper vi at bestanden kan ta seg ytterligere opp de kommende år, eventuelt at en nedgang i bestanden som følge av mer rovfugl og smårovvilt ikke vil bli så stor.

Vi håper at våre jegere respekterer kvotene og  ikke tar med seg mer fugl enn tillatt, opplevelser er det derimot ingen kvote på!

Her ser dere resultatene fra takseringa: Rypetaksering 2014

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Til inspirasjon!

Villreinjegere ved Storhøa.

Villreinjegere ved Storhøa.

Villreinjegerne kan kose seg med matpakken i den "splitter nye" Storhøbua.

Villreinjegerne kan kose seg med matpakken i den «splitter nye» Storhøbua.

Villreinjakta er godt i gang innen Kvikne Østre Statsallmenning. Så langt har det vært skiftende vindretning, men mye nordavær og dermed mye rein og tilsvarende mange fellinger innen Budal jaktvald (inkl. bla. Budal Statsallmenning).

Innen Kvikne har det også blitt felt en del rein, men det er fremdeles mange som kan se fram til flere fine dager i villreinfjellet. Her er noen bilder fra årets jakt til inspirasjon og glede for både villreinjegere og andre.

Ikke bare er bua nyoppusset, kjekke mannfolk har også tømt utedasset som for øvrig er å finne i motsatt ende av bua i forhold til inngangsdøra.

Ikke bare er bua nyoppusset, kjekke mannfolk har også tømt utedasset, som for øvrig er å finne i motsatt ende av bua i forhold til inngangsdøra.

Noen er ferdig å feie basten av geviret, andre er ikke begynt med det imens atter andre går rundt som lurvetroll i fjellet.

Noen er ferdig å feie basten av geviret, andre er ikke begynt med det, imens atter andre går rundt som lurvetroll i fjellet.

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Villreinjaktstart

018

Glad jeger under jakta 2010. Foto: Frode Aalbu

I dag (20. aug) starter villreinjakta. På Kvikne Østre Statsallmenning har vi mange reinsjegere som nå  gleder seg til å starte jakta, kanskje har noen alt startet?

Under kortutdelinga fikk jegerne informasjon om jegerkontrakt og overgangsavtaler. Det er imidlertid viktig at alle leser -og setter seg godt inn i- jegerkontrakten og overgangsbestemmelsene, som er å finne på kontraktens bakside.

Lurer du på hva du må ha med deg av papirer? Se en oversikt på www.fjellstyrene.no

Mer info om villreinjakt innen Fo1 som Kvikne Østre Statsallmenning er en del av.

Skitt jakt!

Publisert i Allgemein | Kommentarer av