Villreinjakt for innenbygds i Kvikne og Innset

Nå kan innenbygds i Kvikne og Innset søke om villreinjakt til høsten.

Nå kan innenbygds i Kvikne og Innset søke om villreinjakt til høsten.

Det er nå åpnet for søknad om villreinjakt for innenbygds i Kvikne og Innset på Kvikne Østre Statsallmenning.

Søknad gjøres elektronisk. Det er et påmeldingsskjema for søkere fra Innset, og et annet for søkere fra Kvikne.

Bor du på Innset?: Registrer din søknad her.

Bor du på Kvikne?: Registrer din søknad her.

Det er også mulig å sende søknad via post dersom du ikke har PC. Søknaden sendes i tilfelle til Kvikne Fjellstyre, Vollan gård, 2512 Kvikne.

Søknadsfrist er 1. april.

Les mer om villreinjakt

Publisert i Allgemein | Kommentarer er skrudd av for Villreinjakt for innenbygds i Kvikne og Innset

Nye vedtak fra Fjellstyret

Tirsdag 22.11.16  hadde Kvikne Fjellstyre møte. Sakene som ble tatt opp var; tildeling av kalv til førstegangsjegere, premiering av letteste kalv under 15 kg, reglement for søknad av frasigelse av jakt og økning av pris for utleie av Storhøbua.

En av sakene som ble tatt opp i siste Fjellstyremøte var tildeling av kalv til førstegangsjegere.

En av sakene som ble tatt opp i siste Fjellstyremøte var tildeling av kalv til førstegangsjegere.

 

Fjellstyrets vedtak legges ut til offentlig kunngjøring i henhold til fjellovens § 10. Vedtakene kan påklages innen en frist på 3 uker fra den dag de er lagt ut til offentlig ettersyn i henhold til fjellovens § 10 og forvaltningslovens kapittel VI.

Referatet med vedtakene finner dere her.

Publisert i Allgemein | Kommentarer er skrudd av for Nye vedtak fra Fjellstyret

Fjellstyrene tar hensyn til lirypebestandene

Mange av Norges Fjellstyrer har bidratt med data til et forskningsprosjekt på jaktuttak, begrensinger og takseringer av lirype.

Mange av Norges Fjellstyrer har bidratt med data til et forskningsprosjekt på jaktuttak, begrensinger og takseringer av lirype.

Mange av Fjellstyrene har det siste året bidratt med data til analyser av jaktuttak i forhold til begrensninger (kvoter og antall solgte kort) og takserte tettheter for lirype. Første del av dette arbeidet er nå ferdig og presenteres i en masteroppgave av Lasse F Eriksen.

Analysen av dataene viser at det er en gjennomgående trend for fjellstyrene at det i tidligere år er solgt flere kort og/eller gitt høyere kvoter, mens det i senere år har blitt redusert mye. Tendensen har trolig sammenheng med nedgang i rypetettheten, men reduksjonen i kort/kvoter er større enn bestandsnedgangen. Dette kan ha mange årsaker, men trolig er ny kunnskap fra forskningen og stort samfunnsfokus både på rypejakta og rypas bestandssituasjon viktige forklaringer.

Analysene viser at jaktuttaket er tett knyttet til antallet solgte jakttillatelser og kvoter (kvotestørrelse og kvotetype), i tillegg til rypetettheten. Et sentralt funn så langt er at jegerne generelt skyter en større andel av bestanden ved lave tettheter, det vil si at jakta ikke regulerer seg selv. Dette er også funnet i undersøkelser fra andre steder, og viser at det er viktig å begrense uttaket i mye større grad når det er lave tettheter sammenliknet med middels og høye tettheter. Disse dataene og resultatene vil forskerne ta med videre i neste del av prosjektet, hvor målet er å se mer helhetlig på ulike deler av rypeforvaltningen.

Les hele masteroppgaven til Lasse F Eriksen

Publisert i Allgemein | Kommentarer er skrudd av for Fjellstyrene tar hensyn til lirypebestandene

Villreinjakta er trukket

Villreinjakta for 2016 er nå trukket

Villreinjakta for 2016 er nå trukket

Villreinjakta for Kvikne Østre Statsallmenning (KØS) for 2016 er nå trukket.

Resultatene av trekninga ser du her:

Tildeling villrein Kvikne 2016

Tildeling villrein Innset 2016

 

Lagsjakt

Etter trekning kan de som har søkt på jakt det aktuelle året, sende en skriftlig anmodning til Fjellstyret om å komme på jaktlag med en navngitt person som ble trukket ut til jakt. Søker kan både være en som ble tildelt jakt selv, eller en som havnet på reservelista. Før slik anmodning sendes må dette være avklart mellom de aktuelle jegerne.

Les mer om lagsjakt

 

Publisert i Allgemein | Kommentarer er skrudd av for Villreinjakta er trukket

Småviltjakta for utenbygds er trukket

Nå er småviltjakta innen Kvikne Østre Statsallmenning for 2016 trukket. Foto: Kristin L Austvik

Nå er småviltjakta innen Kvikne Østre Statsallmenning for 2016 trukket. Foto: Kristin L Austvik

Småviltjakta for utenbygds innen Kvikne Østre Statsallmenning er nå trukket. Resultatet av trekninga kan du studere her: Trekningsliste småviltjakt for 2016 utenbygds

Ettersom det var få innenbygds søkere også i år er alle disse blitt tildelt jakt i 2016.

Epost med tilbud til de heldige jegerne sendes ut i løpet av de kommende dagene.

Publisert i Allgemein | Kommentarer er skrudd av for Småviltjakta for utenbygds er trukket

Årsmelding for 2015

I årsmeldinga for Kvikne Fjellstyre for 2015 finner du mye forskjellig informasjon.

I årsmeldinga for Kvikne Fjellstyre for 2015 finner du mye forskjellig informasjon.

Det nyvalgte Kvikne Fjellstyre hadde møte tirsdag 15 mars og da ble blant annet årsmelding for 2015 gjennomgått.

Årsmeldinga inneholder informasjon om blant annet jakt, fiske og forvaltning av statsallmenningen 2015. Lurer du på hvordan det gikk med fjellreven i Forollhogna i 2015, eller kanskje du er mer interessert i hvordan fellingsprosenten for villrein ble innen statsallmenningen?

Dette, og mye mer, finner du oversikt over i årsmeldinga for 2015.

 

Publisert i Allgemein | Kommentarer er skrudd av for Årsmelding for 2015

Søknad om villreinjakt for innenbygds

Ivrige reinsjegere fra Tynset ungdomsskole under jakta 2014.

Ivrige reinsjegere fra Tynset ungdomsskole under jakta 2014.

Det er nå opprettet et elektronisk søknadsskjema for villreinjakt for innenbygds jegere (Innset og Kvikne) innen Kvikne Østre Statsallmenning (KØS). For å søke på villreinjakt innen KØS for høsten 2016 benytter du dette elektroniske søknadsskjemaet. Her fyller du ut alt av informasjon som vi trenger. Etter at du har registrert din søknad vil den være synlig i påmeldingssystemet slik at du selv kan se at du er registrert som søker.

Det er også mulig å sende søknad per post eller epost, men vi ser helst at du/dere benytter dette elektroniske skjemaet som sparer både deg/dere og oss for tid.

1. april er for øvrig fristen for søknad på villreinjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning.

Publisert i Allgemein | Kommentarer er skrudd av for Søknad om villreinjakt for innenbygds

Søknad om småviltjakt innen KØS

Nå er det åpnet for søknad på småviltjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning for høsten 2016.

Nå er det åpnet for søknad på småviltjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning for høsten 2016.

Det er nå opprettet et elektronisk søknadsskjema for småviltjakt for utenbygds jegere innen Kvikne Østre Statsallmenning (KØS). For å søke på småviltjakt innen KØS for høsten 2016 benytter du dette elektroniske søknadsskjemaet. Her fyller du ut alt av informasjon som vi trenger.

Det er også mulig å sende søknad per post eller epost, men vi ser helst at du/dere benytter dette elektroniske skjemaet som sparer både deg/dere og oss for tid.

1. april er for øvrig fristen for søknad på rypejakt på Kvikne Østre Statsallmenning. Småviltjakt kan både innenbygds- og utenbygds søke på.

Publisert i Allgemein | Kommentarer er skrudd av for Søknad om småviltjakt innen KØS

Nytt Fjellstyre

Funksjonstida for alle landets Fjellstyrer er fire år og følger kommunevalgperioden. I år er var det derfor tid for valg av representanter til Kvikne Fjellstyre. Representantene velges av kommunestyrene og for Kvikne Fjellstyre sin del vil det si kommunestyrene i Rennebu og Tynset ettersom statsallmenningen ligger i begge disse kommunene (gamle «Kvikne sogn»).

Rennebu kommunestyre har oppnevnt to representanter fra Innset, mens Tynset kommunestyre har oppnevnt tre representanter.

Oversikt over de nye representantene finner du i protokollene fra kommunestyremøtene:

Protokoll fra kommunestyremøte i Rennebu kommune 19.11.15 (sak 70/15)

Protokoll fra kommunestyremøte i Tynset kommune 24.11.15 (sak 101/15)

Bestemmelser om oppnevning av fjellstyre framgår av Fjellova, kap. III.

Publisert i Allgemein | Kommentarer er skrudd av for Nytt Fjellstyre

Villreinjakta i Forollhogna 2015

10. klasse ved Kvikne skole på jakt med fellingstillatelse gitt av Kvikne Fjellstyre i 2015.

10. klasse ved Kvikne skole på jakt med fellingstillatelse gitt av Kvikne Fjellstyre i 2015.

Av 700 tildelte fellingstillatelser ble det skutt dyr på 581, noe som gir en fellingsprosent på 83 % totalt for hele Forollhogna villreinområde i 2015 (89,7 % i 2014).

Innen FO1 («Kviknegrunn») ble det felt 147 av 174 tildelte dyr, noe som gir en fellingsprosent på 84, 5 % totalt for FO1 i 2015 (90,7 % i 2014). For KØS ble den totale fellingsprosenten 87, 8 % (89,5 % i 2014).

De gjennomsnittlige slaktevektene for alle kategorier dyr har gått ned sammenlignet med fjoråret. For kategoriene liten og stor bukk er tallgrunnlaget for lite for å si noe statistisk sikkert, men det samme gjelder for tallene fra FO1 samlet.

For simlekategorien har det vært en jevn nedgang i slaktevekter fra i alle fall 2010 innen KØS. Her er trenden annerledes for FO1 hvor slaktevektene er mer eller mindre stabile, med noe svigninger, i samme periode.

For kalvkategorien har slaktevektene gått ned både for FO1 og KØS i perioden 2013- 2015, men nedgangen er kraftigere for KØS.

FO1 opererer ikke med oppgjør etter kilo og progressive priser, så her må man i alle tilfeller kunne anta at snittvekten på skutte dyr gjenspeiler det som er snittet i bestanden det aktuelle året. For kategorien stor bukk er imidlertid tallgrunnlaget noe lite også for FO1 (18 fellingstillatelser i 2015).

At nedgangen i slaktevekter for simler kun går tydelig ned innen KØS og ikke FO1 kan tyde på at statsallmenningsjegerne er flinkere til å ta ut små dyr enn hva som er tilfellet med de øvrige jegerne innen FO1 som stort sett betaler en fastpris for kortene.

Slaktevekter KØS og FO1 2010- 2015

Publisert i Allgemein | Kommentarer er skrudd av for Villreinjakta i Forollhogna 2015